فیاض رحیم زاده روفوئی
نام و نام خانوادگی فیاض رحیم زاده روفوئی
تحصیلات دکتری مهندسی عمران، دانشگاه پلی تکنیک رنسلر نیویورک.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1335/05/14
گزیده آثار

مجموعه دستاوردهای تحقیقاتی ـ کاربردی: نماهای شیشه ای مقاوم در برابر زلزله، با همکاری نادر خواجه احمدعطاری، محمدرضا میرجلیلی، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1392،

دینامیک سازه ها: نظریه و کاربرد آن در مهندسی زلزله، آنیل. کی. چوپرا، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1390، (ترجمه)،

مبانی دینامیک سازه ها، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1380،

Rofooei, F. R., Hojjat Jalali, Himan, Attari, N. K. A., Kenarangi, H., and Samadian, M.,"Parametric Study of Buried Steel and HDPE Gas Pipelines due to Oblique-Reverse Faulting",  Accepted for Publication in the Canadian Journal of Civil Engineering, 2015,  

Dolatshahi, K. M., and Rofooei, F. R., " Inverse Vibration Problem for Un-damped 3-Dimensional Multistory Shear Building Models", Journal of Sound and Vibration, Vol. 333, 2014, pp: 99-113,

Shodja, A. H., and Rofooei, F. R.," Using a Lumped Mass, Non-Uniform Stiffness Beam Model to Obtain Inter-story Drift Spectra", Accepted for publication, Journal of Structural Engineering, ASCE, 2013,

Rofooei, F. R., and Shodja, A. H., "A Comparison Between the Drift Spectra Generated Using Continuous and Lumped-Mass Beam Models", Journal of Scientia Iranica, Vol. 20, No.5, 2013, pp:1337-1348.

کارنامک

عضو هیئت علمی و مدیر گروه، گروه مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف،

رییس و معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف،

رییس قطب علمی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف،

رییس مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف،

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف،

عضو هیئت تحریریه مجله علمی فنی دانشگاه صنعتی اصفهان،

عضو هیئت تحریریه مجله علمی ـ فنی دانشگاه صنعتی اصفهان،

عضو هیئت تحریریه مجله علمی ـ فنی بین المللی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت،

شایسته تقدیر بیست ونهمین دورۀ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.بازگشت