ابوسعید رشیدی
نام و نام خانوادگی ابوسعید رشیدی
تحصیلات دکتری حرفه ای مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه لیدز انگلستان.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1329/06/05
گزیده آثار

پلاسما و کاربردهای آن در صنعت نساجی: باهمکاری محمد میرجلیلی، محمود قرآن نویس، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (یزد) 1391،

تکنیک های چاپ در شیمی نساجی: باهمکاری حسین نجفی کوتنایی، تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 1386،

«بررسی تاثیر کرونا بررفتار جذب رنگزای دیسپرس نارنجی 30 بر روی کالای پلی استری»، حبیب اله طیبی، محمد قهارپور، مجلۀ علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی، 1389،

A. SADEGHIAN MARYAN,  M. MONTAZER,  A. RASHIDI, "Nanoclay as New Tool for Discoloration of Dyed Denim Garment with Indigo" Progress in color, colorants and Coating 6, (2013), 25-36,

A.DAVODIROKNABADI,  A. RASHIDI, M. MIRJALILI,  S. ZOHOORI  , "Dyeability Improvement of Cotton Fabric by Electron Radiation Treatment"  Asian Journal of Chemistry VOL.25.No. 4, (2013), 1773 – 1775,

A. SADEGHIAN MARYAN, M. MONTAZER, A. RASHIDI M. K. RAHIMI, "Antibacterial Propertie   of  Clay Layers Silicate: A. Special Study of Montmorillonite on Cotton Fiber", Asian Journal of ChemistryVol.25 No.5, 2889–2892.

کارنامک

رییس دانشکده فنی ومهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رییس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

رییس دانشکده نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

رییس دانشکده نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر،

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک،

عضو هیأت علمی و مدیر گروه نساجی (نیمه وقت) دانشگاه آزاد اسلامی تهران،

عضو هیأت علمی و مدیر گروه نساجی دانشگاه آزاد اسلامی.بازگشت