رحیم زارع نهندی
نام و نام خانوادگی رحیم زارع نهندی
تحصیلات دکتری ریاضی، دانشگاه مینه سوتا آمریکا.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1326/10/29
گزیده آثار

نام گذاری بر بی نهایت ها، تهران: فاطمی، 1394، (ترجمه)

مبادی هندسة جبری، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1384، (ترجمه)، 

هندسة جبری مقدماتی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1384، (ترجمه)،

Cohen-macaulay bipartite graphs in arbitrary codimention Proc.Amer. Math. Soc. 143 No.5(2015)1981-1989(with H.Haghighi and S. Yassemi).

A generalization of $k$-Cohen-Macaulay simplicial complexes, Ark.Mat. 50 (2012) 279-290, (with H. Haghighi and S. Yassemi),

Sequentially $S_r$ simplicial complexes and sequentially $S_2$, graphs, Proc. Amer. Math. Soc. 139, No. 6 (2011) 1993-2005, (with H. Haghighi, N. Terai and S. Yassemi,

Algebraic properties of generic singularities, TWMS J. Pure Appl. Math. 2, N. 1 (2011) 146-150,

Bipartite S_2 graphs are Cohen-Macaulay, Bull. Math. Soc. Sci. Roumanie, 53(2) (2010), 125-132, (with H. Haghighi and S. Yassemi),

A depth formula for generic singularities and their weak normality, Communications in Algebra 35(12) (2007), 

Ideals of minors defining generic singularities and their Groebner bases, Communications in Algebra 33(8) (2005), 2725--2747, (with Paolo Salmon).

کارنامک

رییس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

رییس انجمن ریاضی ایران، 

رییس کمیته علوم پایه جشنواره خوارزمی، 

سرپرست تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی دانشگاه تهران، 

عضو هیئت ممیزة دانشگاه تهران، 

عضو وابسته آکادمی علوم جهان سوم (ایتالیا)،

عضو شورای علمی پژوهشکدة ریاضیات پژوهشگاه علوم بنیادی IPM،

عضو مدعو آکادمی علوم جمهوری اسلامی ایران،

عضو وابسته مرکز فیزیک نظری عبدالسلام (ایتالیا)،

نمایندة منتخب دانشکدة علوم در هیئت ممیزة دانشگاه تهران، 

سردبیر بولتن انجمن ریاضی ایران،  

برندة جایزه بهترین مدرس ریاضی در دانشگاه مینه سوتای آمریکا در سال 1360.بازگشت