محمدرضا سعیدی
نام و نام خانوادگی محمدرضا سعیدی
تحصیلات دکتری شیمی، دانشگاه ماساچوست آمریکا.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1323/11/03
گزیده آثار

تشریح کامل مسائل شیمی آلی ولهارد: ساختار و کاربرد (3 ج)، با همکاری مجید میرمحمدصادقی و مجید هروی، تهران: نوپردازان، 1390،

اصول شیمی عمومی، مارتین سیلبربرگ، ترجمه با همکاری مجید میرمحمدصادقی و غلامعباس پارسافر، تهران: نوپردازان، 1390، (ترجمه)،

شیمی آلی اساس زیست، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان، 1389،

شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی، سیلور اشتاین و دیگران، ترجمه با همکاری مجید میرمحمدصادقی، تهران: نوپردازان، 1388، (ترجمه).

- General Chemistry by Silberberg, Translated into Persian, with my colleagues, 2011,

- Science of Synthesis, George Thieme Verlag, 2009, in English,

- Organic Chemistry by Vollhardt, 4th. Edition, Translated into Persian, with my colleagues, 2005,

- General Chemistry for Engineering Students, 1987, 6th printing, 3rd. edition (1998), 7th  printing (2002) with other colleaques, 

- Spectrometric Identification of Organic Compounds, by Silverstien, Translated into Persian, with my colleague 2000, 7th. Edition,

 - Organic Chemistry; by Allinger, Translated into Persian, with other colleaques, 1985.

کارنامک

عضو هیئت علمی دانشکدة شیمی دانشگاه صنعتی شریف،

رییس دانشکدة شیمی دانشگاه صنعتی شریف،

رییس دانشکدة شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، 

رییس کتابخانة مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 

مسئول کمیتة برنامه ریزی شیمی، گروه علوم پایه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،

استاد نمونة دانشگاه ها، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،

استاد نمونه و پژوهشگر نمونة دانشگاه صنعتی شریف،

دریافت جایزة خوارزمی به طور مشترک با آقای دکتر ایپکچی، سال 1378،

شایسته تقدیر بیست و هشتم جایزة کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال 1372.بازگشت