مجتبی سمنانی رهبر
نام و نام خانوادگی مجتبی سمنانی رهبر
تحصیلات دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه پلی تکنیک لورین فرانسه.
گروه داوری
علوم کاربردی   
تاریخ تولد 1340/04/29
گزیده آثار

راهنما و حل مسائل طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی با همکاری رضا فریدونی، تهران: دانشگاه امام حسین (ع) - 1382، (ترجمه)،

طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی، با همکاری ساناز پورمند، تهران: دانشگاه امام حسین (ع)، 1388، (ترجمه).

کارنامک

قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه امام حسین (ع)،

مشاور تکنولوژی مدیر عامل شرکت نفت بهران،

رییس و عضو کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه امام حسین (ع)،

رییس کمیته نهایی بررسی و انتخاب محققان نمونه دانشگاه امام حسین (ع)،

عضو شورای مرکزی انجمن مواد پرانرژی،

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی و پژوهشی مواد پرانرژی، انجمن مواد پرانرژی،

عضو کمیته نهایی بررسی و انتخاب فعالیت های پژوهشی دانشگاه امام حسین (ع)،

پژوهشگر رتبه اول حوزه فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)، 

مترجم رتبه اول حوزه فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)،

 مدیر پژوهشی برتر کشور، 

شایسته تقدیر دورۀ بیست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال 1381.بازگشت