پیمان صالحی
نام و نام خانوادگی پیمان صالحی
تحصیلات دکتری رشته شیمی آلی، دانشگاه شیراز.
گروه داوری
علوم خالص   
تاریخ تولد 1344/04/22
گزیده آثار

Dastan, D.; Salehi, P.; Ghanati, F.; Goohari, A. R.; Maroofi, H.; Alnajar, N., Phytotoxicity and Cytotoxicity of Disesquiterpene and Sesquiterpene Coumarins from Ferula pseudalliacea, Industrial Crops and Products, 55, 43, 2014,

Dabiri, M.; Salehi, P.; Bahramnejad, M.; Koohshari, M.; Aliahmadi, A., One-Pot Synthesis of (1,2,3-Triazolyl)methyl 3,4-Dihydro-2-oxo-1H-pyrimidine-5-carboxylates as Potentially Active Antimicrobial Agents, Helvetica Chimica Acta, 97, 375, 2014,

Salehi, P.; Mazraati Tajabadi, F.; Younesi, H.; Dashti, Y., Optimization of Lead and Nickel Biosorption by Cystoseira trinodis (Brown Algae) Using Response Surface Methodology, Clean- Soil, Air, Water, 42, 243, 2014.

کارنامک

عضو هیئت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،

رییس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی،

مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه،

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی، 

سرپرست کمیته شیمی، شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

عضو کمیته مشورتی شورای راهبردی نقشه جامع علمی کشور،

عضو کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی، 

عضو انجمن بین المللی گیاهان داروئی(GA

عضو هیئت مؤسس قطب کاتالیست،

عضو شورای مرکزی شبکه ملی واحدهای پژوهشی گیاهان داروئی،

شیمیدان آلی برجسته کشور توسط انجمن شیمی ایران،

دریافت لوح تقدیر و مدال از پنجمین و ششمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال به عنوان پژوهشگر، برگزیده دانشگاه شهید بهشتی، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، 183 و 1384.بازگشت