محمدحسین علیزاده
نام و نام خانوادگی محمدحسین علیزاده
تحصیلات دکتری تربیت بدنی، دانشگاه منچستر انگلستان.
گروه داوری
هنر   
تاریخ تولد 1338/06/04
گزیده آثار

حرکات اصلاحی پیشرفته، تهران: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1391،

سنجش آمادگی های جسمانی، روانی و مهارتی، تهران: حتمی، 1390،

حرکت درمانی، تهران: دانشگاه تهران، 1390،

تمرین اصلاحی، تهران: نرسی، 1390،

طب فوتبال، تهران: پژوهشکدة تربیت بدنی علوم ورزشی، 1390،

اصول و مبانی آموزش حرکات اصلاحی، تهران: حتمی، 1390،

تمرین های عضلات شکم. تهران: بامداد، 1385،

آسیب های ورزشی و پیش گیری و درمان، تهران: سازمان سمت، 1383،

حرکات اصلاحی و درمانی، تهران: سازمان سمت، 1383،

کمردرد با تأکید بر تمرینات ورزشی، تهران: بامداد، 1383،

بهداشت ورزشی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1381،

حرکات اصلاحی و درمانی، گیلان: جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان، 1372، 

بهداشت ورزشی برای مربیان درجة 3، تهران: دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی، 1366.

کارنامک

رییس پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 

رییس دومین همایش بین المللی علم و فوتبال، 

رییس انجمن فوتبال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  

رییس همایش بین المللی علم و فوتبال، 

رییس آکادمی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، 

رییس پنجمین همایش ملی ـ منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی،

رییس برگزاری آزمون عملی سراسری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور،  

سرپرست فدراسیون ورزش های دانشگاهی، 

عضو شورای رهبری طرح جامع ورزش کشور، 

دبیر کل دومین و سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، 

مدیر گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی پژوهشکده تربیت بدنی، 

دبیر علمی اولین همایش علمی آسیاییOCA،

مدیر گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران، 

معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران،

نایب رییس انجمن علمی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ایران.بازگشت