اهداف جایزه كتاب سال1. شناسایی و معرفی كتاب های برتر؛
2. كمك به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مكتوب جامعه اسلامی؛
3. حفظ استقلال و هویت فرهنگی؛
4. حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص كتاب كشور.