لطفا نوع ثبت نام خود را انتخاب کنید
ثبت نام اشخاص حقیقی
با تکمیل فرم ثبت نام خود در سایت کتاب سال می توانید کتاب خود را ارسال و از امکانات دیگر این وب سایت استفاده نمایید.ثبت نام به عنوان شخص حقیقی


ثبت نام اشخاص حقوقی
در صورتی که ناشر، شرکت، موسسه، پژوهشگاه، موسسه انتشاراتی و .. هستید می توانید با عنوان حقوقی خود در سایت کتاب سال ثبت نام کنید.ثبت نام به عنوان شخص حقوقی


ثبت نام داور
با تکمیل فرم ثبت نام، می توانید در داوری کتاب سال شرکت کرده، همچنین کتاب هایی را برای شرکت در کتاب سال معرفی نمایید.ثبت نام به عنوان داور